• โรคเรื้อน
 • โรคติดยาเสพติด
 • โรคพิษสุราเรื้อรัง
 • โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ
 • โรคเท้าช้าง
 • วัณโรคระยะอันตราย
 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ PE
 • เอกซเรย์ทรวงอก
 • ตรวจสมรรถภาพปอด
 • ตรวจสายตาอาชีวอนามัย
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
 • ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
 • ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (HDL-Cholesterol)
 • ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (LDL-Choilesterol)
 • การตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์
 • ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
 • ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจหาระดับยูริกในเลือด
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 • ตรวจการทำงานของตับ (ALK.Pho)
 • ตรวจเชื้อไวรัสตับเอกเสบ A
 • ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ B
 • ตรวจหาสาร MEK in Urine
 • ตรวจสารจตะกั่วในเลือด
 • ตรวจหาสารเบนซิน
 • ตรวจหาสาร Toluene
 • ตรวจหาสาร Urine Hipuric Acid
 • ตรวจวัดสัญญาณชีพ