ปณิธานของเรา

HealthGuard ดำเนินงานด้านตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ประกอบด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์ พยาบาล และทีมสหวิชาชีพ พร้อมด้วยทีมงานด้านอาชีวอนามัย ที่มีประสบการณ์ พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ เหมาะสำหรับบริษัทหรือหน่วยงานที่เห็นความสำคัญต่อสุขภาพพนักงานทั้งการตรวจสุขภาพก่อนเข้างานและตรวจสุขภาพประจำปีแบบกลุ่ม ยินดีให้บริการทั้งในสถานประกอบการ โรงงาน สำนักงาน หรือสถานที่ที่ลูกค้ากำหนด ในกรุงเทพและต่างจังหวัด โดยสามารถรองรับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน

นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการด้านอื่นอีก เช่น การเดินสำรวจโรงงานเพื่อค้นหาสิ่งคุกคามทางด้ายสุขภาพ (Walkthrough survey) การฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้เครื่องป้องกัน และการให้ความรู้ด้านการฟื้นคืนชีพ เป็นต้น

เราให้บริการตรวจสุขภาพและตรวจปัจจัยเสี่ยงแบบครบวงจรด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล แม่นยำ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสะดวกสบาย

จุดมุ่งหมาย

การรวมกลุ่มของทีมแพทย์เฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์ และทีมสหวิชาชีพมากประสบการณ์ที่ต้องการทำเป็น Occupational Specialist Center ที่มีการตรวจสุขภาพประจำปี และสุขภาพตามความเสี่ยง ให้แก่พนักงานจากสถานประกอบการและรัฐวิสาหกิจ มีการตรวจตามห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน การแปรผล และติดตามการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันโรคจากการทำงาน และป้องกันการทุกพลภาพจากการทำงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการ และตลอดจนระบบสาธารณสุขไทย